Bezpečnosť a BOZP pri odpratávaní snehu

Kvalifikované používanie horolezeckých techník na výkon práce vo výškach je bezpečné. Štatistiky medzinárodnej organizácie IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) dokazujú, že využitie horolezeckých metód je bezpečnejšie a vedie k menšiemu počtu pracovných úrazov ako použitie iných riešení (lešenia, žeriavy, vysokozdvižné plošiny…).

Vyškolení špecialisti

Všetci naši pracovníci sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti výškových špecialistov na prácu vo výškach a nad voľnou hladinou a každoročne absolvujú povinné preškolenie. Pri práci dodržiavame zásady a normy BOZP, počas realizácie našich zákaziek nedošlo k žiadnym pracovným úrazom.

Certifikované a ekologické vybavenie

Pracujeme s ľahkou modernou technikou, ktorá má minimálny dosah na životné prostredie. Používame certifikované vybavenie od renomovaných výrobcov (Petzl, Singing Rock, Rock Empire, Austria Alpine).

Sme poistení

Sme poistení voči spôsobeným škodám, no aj napriek vysokej rizikovosti našej práce sme túto poistku nikdy nemuseli využiť.

Legislatíva

Odpratávanie snehu vykonávame ako prácu vo výške v súlade s vyhláškou č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadením vlády SR č.470/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Tieto právne predpisy ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri stavebných prácach, medzi ktoré patria aj práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.